Home ศาสนา “บุญ”ผู้ที่ปรารถนาจำต้องรู้ว่าอะไรเป็นบุญ…มิเช่นนั้นทำไปก็สูญเปล่า

“บุญ”ผู้ที่ปรารถนาจำต้องรู้ว่าอะไรเป็นบุญ…มิเช่นนั้นทำไปก็สูญเปล่า

บุญคืออะไร ?

บุญหมายถึง การกระทำความดี บุญมาจากภาษาบาลีคือคำว่า ปุญญะ แปลว่า เครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ การชำระจิตใจจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายโลภะ โทสะหรือโมหะ

บุญ ในอีกความหมาย แปลว่าเต็ม มีความสุขเป็นการตั้งใจและเต็มใจทำ ผลคือเกิดความสุขในระยะยาว ในทางพระพุทธศาสนา การทำบุญมีด้วยกัน 10 วิธี เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ 10 ประกอบไปด้วย

  1. ทาน การให้ รวมทั้งการแบ่งปัน 
  2. ศีล ความไม่ประพฤติละเมิด คือความสำรวมทางกาย ทางวาจา 
  3. ภาวนา คือ การอบรมจิตทางสมถะและทางวิปัสสนา ที่เรียกว่า สมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนา 
  4. อปจายนะ แปลว่า ความเป็นผู้นอบน้อม คือการนอบน้อมต่อผู้ที่ควรนอบน้อม 
  5. เวยยาวัจจะ ได้แก่ การขวนขวายในกิจที่ควรทำ 
  6. ปัตติทาน การให้บุญที่ตนถึงแล้วแก่คนอื่น 
  7. ปัตตานุโมทนา คือ อนุโมทนา ได้แก่ยินดีด้วย ในบุญที่คนอื่นเขาถึงแล้วคือทำแล้ว 
  8. ธัมมัสสวนะ การฟังธรรม 
  9. ธัมมเทศนา การแสดงธรรม 
  10. ทิฏฐุชุกรรม แปลว่า การกระทำความเห็นให้ตรง เป็นเพียงโวหาร ความจริงก็คือ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ นั่นเอง ในที่บางแห่งจึงใช้คำว่า “สัมมาทิฏฐิ” 

ผู้ที่ปรารถนาจำต้องรู้ว่าอะไรเป็นบุญ จะได้ทำให้สำเร็จผลสมความมุ่งหมาย ผู้ที่ทำตามๆ กันมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญ จะทำให้ถูกต้องไม่ได้ แม้จะทำด้วยความงมงาย ก็ไม่นำให้สำเร็จประโยชน์

เพราะฉะนั้น ผู้ปรารถนาจะทำบุญจึงต้องรู้ว่า บุญมีลักษณะเป็นอย่างไร ถ้าทำแล้วไม่อาจชำระจิตให้ผ่องใส หรือไม่นำให้เกิดความฉลาดว่า สิ่งนี้ดี สิ่งนี้ไม่ดี ก็ไม่จัดว่า เป็นบุญ

แต่เมื่อสามารถจะชำระจิตให้บริสุทธิ์และนำให้เกิดความฉลาด รู้จักผิดชอบ จึงจัดว่า เป็นบุญ สิ่งที่จะชำระจิตของคนให้บริสุทธิ์ อันเสมอด้วยความดีย่อมไม่มี สิ่งอื่นชำระได้เพียงภายนอกเท่านั้น แต่ความดีเป็นสิ่งชำระใจ เมื่อใจบริสุทธิ์แล้ว อาการภายนอก คือ กิริยาวาจา ก็บริสุทธิ์ตามไปด้วย

เมื่อได้พิจารณาแล้วรู้ว่า บุญ เป็นสิ่งที่ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ พึงสร้างความดีตามความรู้ ความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้ จึงจะชื่อว่าได้บุญอย่างแท้จริง

ธรรมะวันหยุด
พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

ขอขอบคุณคติธรรมดีๆจาก :  watdevaraj.com

เรียบเรียงโดย : RooNgee.com

หลากหลายความคิดเห็นจาก Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.